Wettelijke Bepalingen en Voorwaarden

Wettelijke Bepalingen

 

In het kader van de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III ‘Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen’, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, wensen u volgende informatie mee te delen.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan een of meerdere advocaten van het advocatenkantoor ADVOGENT. Alle advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie te Gent. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat 99.

Voor de specifieke informatie omtrent het ondernemingsnummer, de rechtsvorm, … van iedere advocaat, kunt u terecht op diens persoonlijke informatiepagina.

Mr. Balcaen en mr. Heymans oefenen het beroep van advocaat uit als vennoten van de bvba Advocatenkantoor Balcaen-Heymans, een groepering in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De bvba Advocatenkantoor Balcaen-Heymans is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. Het ondernemingsnummer van het kantoor ADVOGENT is 0872.269.134.

U kunt het kantoor per e-mail bereiken op info@advogent.be. Daarnaast kunt u iedere advocaat afzonderlijk bereiken op het e-mailadres dat vermeld staat op zijn/haar persoonlijke pagina.

Met ingang van 01.01.2013 zijn de advocaten van ADVOGENT voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de nv AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9).  De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan terecht bij de advocaten van ADVOGENT voor onder meer volgende diensten: adviesverlening, onderhandeling, bijstand bij geschillen voor alle hoven en rechtbanken van België, bemiddeling, opstellen van overeenkomsten, …

De algemene voorwaarden en bepalingen die de advocaten hanteren, kan u raadplegen sub ‘II. Algemene voorwaarden’. Deze voorwaarden zijn louter raadpleegbaar in het Nederlands.

De overeenkomst die u met de advocaten afsluit is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de gerechten bevoegd van de plaats waar het kantoor is gelegen, met name Gent.

 

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kunt u het kantoor bereiken:

– via post op het adres: Gebroeders Vandeveldestraat 99, 9000 Gent

– via fax op het nummer: 09 223 95 22

– via e-mail op het adres: info@advogent.be

– via telefoon op het nummer: 09 223 41 46

 

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Gent, zijn de advocaten van ADVOGENT onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be,  alsook aan de reglementen van de balie te Gent, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

 

5. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Behoudens andersluidende vermelding(en) op de individuele informatiepagina van de advocaten, maken de advocaten van ADVOGENT geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De advocaten bij ADVOGENT zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen op het telefoonnummer 09 223 41 46, per fax op 09 223 95 22 of per e-mail op info@advogent.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten, die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

De advocaten bij ADVOGENT zijn tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balie-gent.be > erelonen.

Algemene Voorwaarden

 

1. Inhoud van de website

De gegevens op deze website dienen louter informatieve doeleinden.  Het consulteren van de website www.advogent.be doet dan ook geen relatie advocaat-cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen.

Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, dragen de advocaten van ADVOGENT geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website hyperlinks legt.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De advocaten van ADVOGENT behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van deze website.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of elke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welk middel, is volstrekt verboden.  Dit behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de advocaten van ADVOGENT.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De advocaten van ADVOGENT beheren deze website vanuit België. Derhalve valt de inhoud van deze website integraal onder toepassing van de vigerende Belgische wetgeving en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is, met name Gent.

4. Voorwaarden

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en om onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd.

Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld.

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn betaalbaar binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning.

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenkantoor Balcaen-Heymans per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (Gent).